Onderzoek Vergroening zakenautomarkt – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek Vergroening zakenautomarkt – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • (1) inzicht te verkrijgen in het autokeuzegedrag (kostengevoeligheden) van zakelijke autorijders en (2) te verkennen wat de ervaringen en de ontwikkelingen zijn in de praktijk ten aanzien van het mobiliteitsbeleid van werkgevers, waarbij de nadruk ligt op de rol van de zakenauto daarin. In dit kader zijn 8 interviews gehouden met mobiliteitsmanagers / wagenparkbeheerders van enkele Nederlandse werkgevers, leasemaatschappijen en met adviesbureaus.
  Toestemming betrokkene
 • Zakenauto’s vormen een belangrijk aandeel in de milieubelasting van het Nederlands wagenpark. Wanneer meer bekend is over de kostengevoeligheden van zakelijke autorijders, voor zowel de vaste als variabele kosten van zakenauto's, kunnen beleidsaanbevelingen worden gedaan voor de fiscale vormgeving. Hiertoe heeft PBL een kwantitatieve analyse uitgevoerd van aantallen zakelijke auto’s, kilometers en CO2 uitstoot, en van subsidiemaatregelen en bijtellingen, gebaseerd op geaggregeerde voertuigdata.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Vertegenwoordiger werkgever, leasebedrijf of adviesbureau

 • Gegevens: a. Voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer b. reflectie op mobiliteitsbeleid, initiatieven en ervaringen van eigen organisatie om zakelijke mobiliteit te verduurzamen, visie op rol en initiatieven werkgevers, leasemaatschap-pijen en overheid.
 • Verzameldoel: a. Identificatie van en contact met deelnemende personen voor interviews b. verzamelen visie/observatie op verduurzaming zakelijke mobiliteit en drijfveren voor onderzoeksrapport.
 • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. Geluidsopnamen worden vernietigd na akkoord betrokkene op gespreksverslag.
 • Bron: identificatie en contactgegevens: via eigen netwerk en openbare bronnen. inhoud van interview: betrokkene zelf.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Alle PBL-medewerkers én bij het onderzoek naar verduurzaming zakelijke mobiliteit betrokken gastonderzoekers die door de PBL-onderzoeksleider geautoriseerd worden om de gegevens binnen de beveiligde PBL-ICT te kunnen gebruiken.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M5906
Type: Primair