onderzoeksdata - Kennisbasis natuur en landschap

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking onderzoeksdata - Kennisbasis natuur en landschap in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het doel is om te zorgen voor actuele data en historische tijdreeksen die zorgen voor een kennisbasis voor de door PBL uit te voeren beleidsstudies op het gebied van Natuur en Landschap.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Natuurdatabase (NDB_20150224): particuliere natuurbeheerder

  • Gegevens: BSN-nr, achternaam, voorvoegsels, voorletters, adres, postcode, woonplaats Beheereenheden, locaties, omvang, subsidiejaren, subsidiebedragen
  • Verzameldoel: Kwantitatieve analyses naar beheerkosten en subsidies van natuurterreinen.
  • Bewaartermijn: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar onderwerpen waarvoor de brondata relevant zijn. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, vindt er opbouw van de historische reeks plaats én zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo tot uiterlijk 10 jaar nadat PBL ermee stopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl, ‘SDI PBL beschrijvend gedeelte’ handeling 8.4.
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO.nl
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Bij PBL: Enkele expliciet geautoriseerde medewerkers voor het binnenhalen van de persoonsgebonden onderzoeksdata, het verwerken ervan tot een gebiedsgerichte volledige dataset als historische tijdreeks bij PBL en het leveren van selectieve deelsets zonder identificerende persoonskenmerken aan de PBL-medewerkers voor hun onderzoek.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M7252
Type: Primair