Opname naam topfunctionaris en functiebenaming in verantwoording WNT

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Opname naam topfunctionaris en functiebenaming in verantwoording WNT in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Instellingen die (grotendeels) met overheidsgeld gefinancierd worden zijn verplicht de topinkomens te publiceren in een jaarrekening+digitaal aan te melden bij het ministerie van BZK.Openbaarmaking en de normering is in 1 wet geregeld; de Wet normering topinkomens (aangenomen in de TK op 6-12-2011).Een wettelijke taak voor IenW is een rapportage op te stellen voor de jaarverantwoording aan ministerie van Financiën volgens model 3.70. Deze opgave dient vooraf de goedkeuring te hebben auditdienst
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Personen die voor IenW als ambtenaar of als extern ingehuurde arbeidskracht werkzaamheden verrichten en daarvoor van IenW een vergoeding ontvangen die de wettelijke norm overschrijdt.

  • Gegevens: Achternaam Voorletters Functie Omvang dienstverband in FTE Salaris/ontvangen financiële vergoeding
  • Verzameldoel: voldoen aan wettelijke verplichting
  • Bewaartermijn: Conform rijksbrede regelgeving omtrent bewaring van verantwoordingsinformatie. Gegevens kunnen aan het eind van verwerkingsjaar vernietigd worden
  • Bron: P-Direkt en financiële administratie.(SAP)
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Ministerie Financiën
  • 2e kamer

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW

Referentie

Verwerkingsnummer: M5584
Type: Primair