Opzetten, onderhouden en ondersteunen community multi use Noordzee 2030

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Opzetten, onderhouden en ondersteunen community multi use Noordzee 2030 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het uitvoeren van Strategische Agenda Noordzee 2030 door het opzetten van pilots door overheid, onderzoeksinstanties, niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en ondernemers, gericht op de navolgende vlakken: gezond en duurzaam gebruik Noordzee, energiebalans, natuur, voedsel en visserij en zo ruimte biedend aan de innovatieve concurrerende blauwe economie.
  Toestemming betrokkene
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder de samenstelling van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Het organiseren van bijeenkomsten van overheid, onderzoeksinstanties, NGO’s en ondernemers in het kader van de Strategische Agenda Noordzee 2030.
  Toestemming betrokkene

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Deelnemers aan het Community of Practice-netwerk / Wind op zee / Pilots Noordzee

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie met ondernemers, onderzoeksinstellingen, NGO's en overheden (NAW, vaste telefoonnummers, 06-nummers, e-mailadressen).
 • Verzameldoel: Bijeenbrengen van belanghebbenden met het oog op het verspreiden van kennis en versterking van het netwerk.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Beleidsmedewerkers LNV/EZK, internet, topsectoren-netwerk
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Dagvoorzitters, workshopleiders, drukkers etc. van de community bijeenkomsten
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Medewerkers en studenten van onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • Deelnemers aan de Community of Practice

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).