Personeelsenquête Rijk (PER)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Personeelsenquête Rijk (PER) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Door het benutten van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van medewerkers en leidinggevenden kan er beter evidence based personeelsbeleid worden gemaakt. Voor de uitvoering van het onderzoek is het noodzakelijk om met medewerkers te corresponderen. Daarom is gekozen voor het gebruik van de bij P-Direkt bekende werk e-mailadressen voor het houden van van enquêtes.
Het gaat om een gerechtvaardigd belang van de werkgever van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, meer in het bijzonder een goedwerkend beleid op het terrein van personeelsbeleid dat aansluit bij de behoeften en wensen van de medewerkers. Betrokkene is tevens gediend bij dit belang. Het gaat hier om een rechtmatig, voldoende duidelijk en daadwerkelijk en aanwezig belang. Toestemming als grondslag zou in dit geval problematisch kunnen zijn vanwege de werknemer-werkgeverrelatie.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers in actieve dienst bij de Rijksoverheid (ambtenaren) die zijn opgenomen in de personeelsadministratie van P-Direkt.

  • Gegevens: 1. werk e-mailadres 2. ministerie 3. dienstonderdeel 4. leeftijd 5. geslacht 6. postcode 7. woonplaats 8. postcode standplaats 9. schaal 10. functiefamilie 11. functiegroep
  • Verzameldoel: Door het benutten van kwantitatieve en kwalitatieve informatie van medewerkers en leidinggevenden kan er beter evidence based personeelsbeleid worden gemaakt. Voor de uitvoering van het onderzoek is het noodzakelijk om met medewerkers te corresponderen. Daarom is gekozen voor het gebruik van de bij P-Direkt bekende werk e-mailadressen voor het houden van van enquêtes.
  • Bewaartermijn: De gegevens van medewerkers die buiten de steekproef vallen worden direct verwijderd na steekproeftrekking. De e-mailadressen van de mensen in de steekproef zal tijdens de looptijd van het onderzoek tot maximaal 1 maand na verzending van de uitnodiging voor deelnamen aan het onderzoek worden bewaard. Dit om naar de gehele groep een herinneringse-mail te sturen. Den antwoorden op de vragen uit het onderzoek worden anoniem opgeslagen.
  • Bron: P-Direkt personeelsadministratie
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • BZK/DGOO/IFHR/Team Beleidsinformatie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Ambtenaar en Organisatie

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND