Publiceren van openbaar fosfaatrechten register Meststoffenwet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Publiceren van openbaar fosfaatrechten register Meststoffenwet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Openbaar maken van het fosfaatrecht wat op het bedrijf rust, omgerekend in een bedrag per kilogram.
  Wettelijke verplichting. De publicatie volgt uit artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet.
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Houders van melkvee, inclusief vleesvee dat valt onder de definitie van melkvee, met initieel toegekende fosfaatrechten op 1 januari 2018.

 • Gegevens: Naam bedrijf en KvK-nummer, ­ hoeveelheid ontvangen staatssteun in de vorm van het initieel toegekende fosfaatrecht , Provincie waarin het bedrijf gevestigd is, Economische sector waartoe het bedrijf behoort (landbouw) en soort onderneming (MKB of groot bedrijf).
 • Verzameldoel: Inzichtelijk maken welk fosfaatrecht, omgerekend in een bedrag per kilogram, is ontvangen door welke melkveehouders met initieel toegekende fosfaatrechten op 1 januari 2018.
 • Bewaartermijn: Deze gegevens blijven voor ten minste tien jaar openbaar beschikbaar.
 • Bron: De gegevens zijn afkomstig uit de verwerking "Registreren fosfaatrechten meststoffenwet" (M5242). Voor de omrekening van recht naar bedrag is gebruik gemaakt van een standaard waardebedrag van EUR 1,00.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Degenen die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking.
 • Degenen die via het openbaar register kennis nemen van de gepubliceerde gegevens.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).