Registreren deelnemersinformatie Transparantiebenchmark

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registreren deelnemersinformatie Transparantiebenchmark in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Stimuleren van bedrijven om verslag uit te brengen over hun economische en sociale prestaties en wat zij doen op het milieu (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO) in binnen- en buitenland. Dit gebeurt door het uitvoeren van de Transparantiebenchmark, een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van verslaggeving over MVO van deelnemende Nederlandse ondernemingen op basis van OESO-richtlijnen.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Contactpersonen van deelnemende bedrijven

 • Gegevens: Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van het deelnemende bedrijf, alsmede KvK-nummer, vestigingsnummer, statutaire naam, website, ondernemingsvorm, RSIN, bezoekadres (postcode, huisnummer, straat, plaats) en correspondentieadres (postcode, postbusnummer, plaats, land) van het bedrijf.
 • Verzameldoel: Correspondentie tussen RVO en contactpersoon inzake de deelname aan de Transparantiebenchmark, alsmede door uitvoerend accountant Ernst & Young (gezamenlijk beheer).
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Brongegevens zijn uit openbare informatie (KvK, REACH-database, etc.) en uit eigen netwerken. Vervolgens door verloop van tijd met mutaties (ook van betrokkenen zelf) verrijkt.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Ernst & Young

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND