Registreren in octrooiregister

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Registreren in octrooiregister in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Registreren van gegevens waaruit de stand van zaken omtrent octrooiaanvragen en octrooien kan worden afgeleid.
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, eventueel bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager en het inhoudelijk kunnen beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Vertegenwoordigers (octrooigemachtigden)

 • Gegevens: Naam vertegenwoordiger (veelal octrooigemachtigde, kan ook advocaat zijn), adres, woonplaats, bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres.
 • Verzameldoel: Weergeven stand van zaken omtrent octrooiaanvraag/octrooi
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID, handtekening op de beschikking.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Auditdienst Rijk
 • European Dynamics

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Directeur Octrooicentrum Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 10366
2501HJ DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De directeur Octrooicentrum Nederland is via de Rijksoctrooiwet 1995 verantwoordelijk voor het octrooiregister. Aangezien de directeur OCNL wordt benoemd door de sg, hiervoor gekozen.