Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw en Innovatieve Zeescheepsbouw

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw en Innovatieve Zeescheepsbouw in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Subsidieregelingen om de Nederlandse scheepsbouwsector te ondersteunen bij innovatie.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten
  Taak van algemeen belang
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (naam, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres, Kvknr, bankrekeningnummer), inhoudelijk voor de verwerking relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager en het inhoudelijk beoordelen van de aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (naam, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres, KvKnr).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijke telefoonnummer en emailaders), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie , interne controle, werkverdeling en managementinformatie
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • Medewerker van het ministerie van EZK met een bijzondere bevoegdheid

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND