Uitvoeren Besluit inbeslaggenomen voorwerpen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren Besluit inbeslaggenomen voorwerpen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder de samenstelling van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Het bewaren van inbeslaggenomen voorwerpen en de afwikkeling hiervan.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Bewaarders en vervoerders

 • Gegevens: Naam bedrijf, contactpersoon, adres, KVK-nummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Uitvoeren van het besluit IBG voorwerpen door het in beslag genomen dieren, planten en goederen te plaatsen bij de gecontracteerde bewaarders gedurende beslagperiode.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Personalia (NAW, telefoonnummer, e-mailadres, voor zover van toepassing identificerende nummers (BSN of KVK-nummer en/of BRS-nummer)), contactgegevens van de onderneming (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de beslagene of betrokkene.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Beslagene

 • Gegevens: Naam, BSN, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekening, inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de beslagene/betrokkene.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Betrokkene

 • Gegevens: Naam, BSN, adres, telefoonnummer, e-mailadres, inhoudelijk voor de (primaire) verwerking verantwoordelijke gegevens.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de betrokkene over de procedure in beslagname.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
 • Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)
 • Douane
 • Auditdienst Rijk
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Landelijke Politiediensten

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft RVO gemandateerd voor de strafrechtelijke bewaringen. Ministerie van LNV heeft RVO gemandateerd voor de bestuurlijke bewaringen. Ministerie van EZK heeft RVO gemandateerd als bewaarder.