Uitvoeren fiscale regeling WBSO

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren fiscale regeling WBSO in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van de fiscale regeling WBSO conform de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) en de Regeling S&O-afdrachtvermindering.
  Taak van algemeen belang
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (KvKnr, BSN, RSIN, Vestigingsnr, Relatienr, Referentienr). Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam, bezoekadres, FE) Informatie met betrekking tot omzetting / faillissement. Voor de beoordeling van de WBSO-aanvraag inhoudelijk relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager en het inhoudelijk kunnen beoordelen van de WBSO-aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: De aanvrager zelf, daarnaast uit het NHR en/of BRP.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht, m/v), identificerende nummers (zoals BSN, KVK-nummer en/of BRS-nummer, EBS-nummer), contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en NHR en/of BRP.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers die belast zijn met de uitvoering van de WBSO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres). Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en systemen van RVO.nl.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

S&O-werknemers

 • Gegevens: Gegevens ten behoeve van het berekenen, controleren van het S&O-uurloon (BSN's, loonstaat). Gegevens ten behoeve van de aard, inhoud, omvang en voortgang van het S&O-werk dat door de betreffende S&O-medewerker is verricht (project- en urenadministratie). Gegevens via openbare bronnen op internet.
 • Verzameldoel: Het kunnen vaststellen van een gemiddeld S&O-uurloon. Het kunnen controleren of de gerealiseerde uren correct zijn medegedeeld door de aanvrager en of het werk betreft dat in de verklaring is aangemerkt als S&O-werk.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Aanvrager, dat is de werkgever van de betrokkene.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Leveranciers en dienstverleners

 • Gegevens: Gegevens (bijvoorbeeld facturen, specificaties, contracten) die nodig zijn om te kunnen beoordelen of er sprake is van uitsluitende dienstbaarheid, onderscheidenlijke dienstbaarheid en directe toerekenbaarheid van de kosten en uitgaven aan het S&O-werk dat is verricht, het bedrag aan de gerealiseerde kosten en uitgaven en de datum waarop de kosten en uitgaven zijn betaald (financiële administratie).
 • Verzameldoel: Het kunnen controleren of de kosten en uitgaven correct zijn medegedeeld en of de kosten en uitgaven zijn gemaakt voor het S&O-werk waarvoor de verklaring is ontvangen.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Aanvrager
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Samenwerkingspartners

 • Gegevens: Gegevens (bijvoorbeeld naam, plaats, voorgenomen werkzaamheden) die nodig zijn om een goed beeld te krijgen van de verdeling van werkzaamheden binnen een S&O-project.
 • Verzameldoel: Het kunnen beoordelen of de werkzaamheden van de aanvragende partij zelfstandig te kwalificeren zijn als S&O-werkzaamheden.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Aanvrager
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Auditdienst Rijk
 • Belastingdienst/Centrale administratie
 • UWV Gegevensdiensten
 • Xerox B.V.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Blauw Research B.V.
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Dialogic innovatie en interactie VOF

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND