Uitvoeren onderzoek Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren onderzoek Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek naar bedrijven in de agrarische sector ter uitvoering van de wet IOAW, IOAZ en Bbz2004.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Contactgegevens t.b.v. de correspondentie: (naam, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht), identificerend nummer: KvK-nr, bankrekeningnummer, inhoudelijk voor het onderzoek relevante fiscale en economische gegevens, overige gegevens van het bedrijf (bedrijfsnaam en -adres, locatie-adres).
 • Verzameldoel: Ten behoeve van de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken in de agrarische sector ter uitvoering van de wet IOAW, IOAZen Bbz2004.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van SZ&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: De opdrachtgevende gemeente.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van SZ&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Referentie

Verwerkingsnummer: M2911
Type: Primair

Onderwerpen