Uitvoeren Regeling MIA/VAMIL

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren Regeling MIA/VAMIL in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van de fiscale regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Gegevens aanvrager: KvK-nummer, vestigingsnummer (niet verplicht), handelsnaam, RSIN, SBI-code, BSN (ZZP'ers), ondernemingsvorm, aantal werknemers. Vestigingsadres/correspondentieadres: postcode, huis- of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land. Contactpersoon bij de belastingplichtige: voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, telefoon, e-mailadres. Inhoudelijk voor de (primaire) verwerking relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Het afhandelen van een subsidieaanvraag voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf, maar gegevens worden ook geverifieerd met de gegevens die bekend zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Gegevens van gemachtigden van relaties: vestigingsnummer, handelsnaam. Bezoekadres/correspondentieadres: postcode, huis- of postbusnummer, straat of postbus, plaats, land. Gemachtigde: KvK-nummer, BSN (ZZP'ers), vestigingsnummer, handelsnaam. Contactpersoon: voorletters, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, telefoon, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Via de gemachtigde kunnen communiceren met de aanvrager.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Gemachtigden van relaties via aanvraagformulier en gemachtigdeformulier.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Belastingdienst
 • Degene die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verantwoordelijke

De Minister van Financiën

Verdeling verantwoordelijkheid

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over uw belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA/Vamil.