Uitvoeren subsidieregeling Riolering Woonboten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren subsidieregeling Riolering Woonboten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van de subsidieregeling Riolering Woonboten - rijkswater conform de Publicatie Subsidieregeling riolering woonboten.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (BSN, referentienr). Bankrekeningnummer. Informatie woonbootgegevens (NAW van de woonboot, naam van Rijkswater waar woonboot ligt, kopie eigendomsbewijs woonboot). Ondertekening. Voor de beoordeling van de Riolering Woonboten-aanvraag inhoudelijk relevante gegevens. Gegevens via openbare bronnen op internet.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager. Het inhoudelijk kunnen beoordelen van de Riolering Woonboten-aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: De aanvrager zelf, daarnaast uit het NHR en/of BRP.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (KvKnr, Referentienr). Contactgegevens van de ondernemer (bedrijfsnaam). Machtiging.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met aanvrager via de gemachtigde.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en NHR en/of BRP.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Installateurs

 • Gegevens: Contactgegevens van de installateur (NAW), personalia (geslacht), identificerende nummers (Kvknr), ondertekening.
 • Verzameldoel: Het kunnen vaststellen of er goedkeuring is verleend voor de boordvoorziening.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers RVO.nl die belast zijn met de uitvoering van de subsidieregeling Riolering Woonboten voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (TVS-code). Functieaanduiding.
 • Verzameldoel: Opstellen van managementinformatie, werkverdeling en interne controle (is de medewerker bevoegd om de regeling Riolering Woonboten uit te voeren).
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Rijkswaterstaat
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat