Uitvoeren subsidieregeling Verwijderen asbestdaken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren subsidieregeling Verwijderen asbestdaken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoeren van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken conform de publicatie Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres), personalia (geslacht), identificerende nummers (BSN of KvK-nummer, referentienr, LAVS-nummer), bankrekeningnummer, voor de beoordeling van de Verwijderen asbestdaken-aanvraag inhoudelijk relevante gegevens, gegevens via openbare bronnen op internet o.a. LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager. Het inhoudelijk kunnen beoordelen van de Verwijder asbestdaken-aanvraag.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van I&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Naast dat de gegevens van de aanvrager zelf afkomstig zijn, kunnen de gegevens ook komen van de intermediair
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gemachtigden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (NAW, telefoonnummer, e-mailadres). Personalia (geslacht). Identificerende nummers (KvK-nummer, Referentienummer) Contactgegevens van de ondernemer (handelsnaam) Eventueel machtiging.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de aanvrager via de gemachtigde.
 • Bewaartermijn: Zie selectielijst Ministerie van I&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en NHR/BRP
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Gecertificeerde bedrijven

 • Gegevens: Naam gecertificeerde bedrijf, identificerende nummers: Ascert/SCA code, LAVS-nummer, gegevens via openbare bronnen op internet o.a. LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem).
 • Verzameldoel: Het kunnen beoordelen of de aanvrager aan de vereisten van de regeling voldoet.
 • Bewaartermijn: Zie selectielijst Ministerie van I&W. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Naast dat de gegevens van de aanvrager afkomstig zijn, kunnen de gegevens ook komen van de intermediair
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers RVO.nl die belast zijn met de uitvoering van de SVA voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres). Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene zelf en systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Derden

 • Gegevens: Gegevens (bijvoorbeeld facturen, specificaties, contracten) die nodig zijn om te kunnen beoordelen of er sprake is van uitsluitend dienstbaarheid, onderscheidenlijke dienstbaarheid en directe toerekenbaarheid van de kosten en uitgaven aan EDS-werk dat is verricht, het bedrag aan de gerealiseerde kosten en uitgaven en de datum waarop de kosten zijn betaald (financiële administratie). Gegevens via openbare bronnen op internet.
 • Verzameldoel: Het kunnen beoordelen of de aanvraag voldoet aan de vereisten van deze regeling.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Aanvrager
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Degenen die binnen RVO.nl belast zijn met de werkzaamheden ten behoeve van de beschreven doelen van deze verwerking

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat