Uitvoeren van iMVO beleid bij RVO.nl in het internationale domein

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoeren van iMVO beleid bij RVO.nl in het internationale domein in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het ondersteunen van ondernemers die internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (iMVO) en aldus bijdragen aan het verminderen van CO2-uitstoot, aan gelijke behandeling van mannen en vrouwen en goede arbeidsomstandigheden, aan een streven naar transparantie, ketenverantwoordelijkheid en het vermijden van corruptie.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waar onder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Bedrijven die hoge iMVO standaarden hanteren en die contacten leggen door een bezoek of ontmoetingen via netwerkbijeenkomsten

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Verzameldoel: Het kunnen corresponderen met de bedrijven zodanig om de bewustwording bij de bedrijven te creëren.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Nee. Soms gegevens via RVO collega of via uitvoerder.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Enact Sustainable Strategies
 • Medewerkers bij Bedrijven die hoge iMVO standaarden hanteren
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Auditdienst Rijk
 • ZZP Schütte

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking