Uitvoering Wet Normering Topinkomens (WNT)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Uitvoering Wet Normering Topinkomens (WNT) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Voor het kerndepartement monitoren of de WNT wordt nageleefd. Het MT-OCW wordt hierover geïnformeerd. DUO verwerkt de XBRL rapportages van de instellingen uit de ingediende jaarverslagen.
  Wettelijke verplichting
 • Input voor de wetsevaluatie. Dit is een wettelijke verplichting volgens de uitvoering Wet Normering Topinkomens (WNT).
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Topfunctionarissen van de WNT instellingen binnen de OCW sectoren.

 • Gegevens: Naam, functie, bezoldiging (beloning onkosten en werkgeversbijdrage pensioen), ontslagvergoedingen, deeltijdfactor, in- en uitdiensttredingsdatum gedurende het kalenderjaar
 • Verzameldoel: Input voor de wetsevaluatie, en monitoring naleving WNT
 • Bewaartermijn: geen einddatum
 • Bron: DUO
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Wettelijke verplichting

Niet topfunctionarissen met een bezoldiging boven de openbaarmakingsnorm bij WNT instellingen bij de OCW sectoren.

 • Gegevens: NAW gegevens, instellinggegevens, inkomen
 • Verzameldoel: Input voor de wetsevaluatie
 • Bewaartermijn: 7 jaar
 • Bron: DUO
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Is conform naleving van de WNT wet

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers binnen Kerndepartement

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Bezoekadres

Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland

Postadres

Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland