Voorziening Wet grondgebonden groei melkveehouderij Meststoffenwet

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Voorziening Wet grondgebonden groei melkveehouderij Meststoffenwet in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van de regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder de samenstelling van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang
 • Het op bedrijfsniveau kunnen bepalen of het melkveefosfaatoverschot in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager was. In de volgende situaties is er sprake van bijzondere omstandigheden: - Ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad. - Dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen op het bedrijf. - Vernieling van van de melkveestal. - Realisatie van publieke infrastructuur.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Gemachtigden

 • Gegevens: KvK-nummer, BSN, relatienummer, naam, adres, postcode, huisnummer, telefoonnummer.
 • Verzameldoel: Contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde te kunnen communiceren met landbouwbedrijven met een bedrijfsoverschot.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO.nl voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam of ID.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medewerker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Medewerker zelf en betrokken systemen van RVO.nl
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Melkveehouderijen

 • Gegevens: Gegevens van de organisatie (KVK-nummer, vestigingsnummer, statutaire naam, ondernemingsvorm, bankrekeningnummer), bezoekadres (postcode, huisnummer, straat, plaats, provincie, land), correspondentieadres (postcode, huisnummer/postbusnummer, straat, plaats, land), gegevens contactpersoon (voorletters, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres), inhoudelijk voor de verwerking relevante gegevens en gegevens die betrekking hebben op bijzondere omstandigheden.
 • Verzameldoel: Het op bedrijfsniveau kunnen bepalen of het melkveefosfaatoverschot in 2014 door bijzondere omstandigheden minimaal 5% lager was. In de volgende situaties is er sprake van bijzondere omstandigheden: - Ziekte of overlijden van een persoon van het samenwerkingsverband van de landbouwer of een bloed- of aanverwant in de eerste graad. - Dierziekte of ernstige diergezondheidsproblemen op het bedrijf. - Vernieling van de melkveestal. - Realisatie van (publieke) infrastructuur.
 • Bewaartermijn: Zie Selectielijst Ministerie van EZK. Gegevens worden bewaard volgens de richtlijnen in de geldende selectielijsten. De concrete bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier en de daarin verrichte handelingen. Als de bewaartermijn is verstreken wordt het dossier in zijn geheel verwijderd inclusief documenten en gegevens.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens over gezondheid

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Auditdienst Rijk
 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van EZK en LNV hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Referentie

Verwerkingsnummer: M5422
Type: Primair

Onderwerpen