Wet normering topinkomens

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Wet normering topinkomens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Verwerking van gegevens van organisaties waar bij een accountantscontrole is gebleken dat de door de Wet Normering Topinkomens gestelde grenzen voor bezoldiging zijn overschreden. Door deze gegevens te combineren met openbare gegevens zijn de betreffende medewekers als persoon te traceren.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Verwerking organisatiegegevens gecombineerd met functiegegevens

 • Gegevens: Overschrijding grenzen gesteld door Wet Normering Topinkomens
 • Verzameldoel: Uitvoering wettelijke verplichting in het kader van de Wet Normering Topinkomens
 • Bewaartermijn: 1 jaar
 • Bron: Accountantsrapporten van organisaties waarop de Wet Normering Topinkomens van toepassing is
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanschrijving door minister van Binnenlandse zaken

Burgers die melding doen van mogelijke overschrijding van de WNT norm.

 • Gegevens: NAW gegevens van de melder, geen bijzondere gegevens. Naam en organisatie van de persoon waar de melding over gaat, geen bijzondere gegevens.
 • Verzameldoel: WNT toets uitvoeren, wettelijk vastgelegd.
 • Bewaartermijn: Bewaartermijn is afhankelijk van de duur van het onderzoek.
 • Bron: De gegevens van de melder komen van de betrokkene zelf. De gegevens van de persoon waar de melding over gaat komen van de melder.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Tweede Kamer
 • Gegevens van de burgermelding worden aan BZK verstrekt.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Directeur Ambtenaar en Organisatie

Bezoekadres

Turfmarkt 147
2511DP Den Haag
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag
NEDERLAND