WOB-verzoeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WOB-verzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  Wettelijke verplichting
 • Communiceren met de WOB-verzoeker
  Wettelijke verplichting
 • Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
  Wettelijke verplichting
 • Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde documenten
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een WOB-verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Communiceren met de WOB-verzoeker
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandeling verzoek. Deze termijn komt overeen met de “Selectielijst voor de archiefbescheiden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en taakvoorgangers vanaf 2000”, Vastgesteld in de Staatscourant Nr. 44941 Gepubliceerd op 9 augustus 2018.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan het besluit niet aan iemand worden gericht.
 • Gegevens: Het betreffende WOB verzoek
 • Verzameldoel: Coördineren en behandelen WOB-verzoeken
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandeling verzoek. Deze termijn komt overeen met de “Selectielijst voor de archiefbescheiden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en taakvoorgangers vanaf 2000”, Vastgesteld in de Staatscourant Nr. 44941 Gepubliceerd op 9 augustus 2018.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan het besluit niet aan iemand worden gericht.

Personen die voorkomen in via een WOB-verzoek opgevraagd document.

 • Gegevens: dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor het ministerie van EZL/LNV de verantwoordelijke is
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOB-verzoek opgevraagde. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandeling verzoek. Deze termijn komt overeen met de “Selectielijst voor de archiefbescheiden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en taakvoorgangers vanaf 2000”, Vastgesteld in de Staatscourant Nr. 44941 Gepubliceerd op 9 augustus 2018.
 • Bron: De persoonsgegevens komen uit documenten die de DICTU gebruikt bij het uitoefenen van haar taken.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Centrale WOB-coördinator bij Ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken en de decentrale WOB-coördinatoren bij de dienstonderdelen binnen het ministerie van EZK/LNV
 • Behandelaren van WOB-verzoeken binnen alle dienstonderdelen van het ministerie EZK/LNV en juridisch adviseurs van Ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Ministerie EZK/LNV Directie Communicatie wordt bij ontvangst van een WOB-verzoek direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd.
 • Medewerkers binnen het ministerie EZK/LNV belast met het accorderen van WOB-besluit.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/team Digitale Informatievoorziening belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOB-verzoek
 • DICTU (DoMuS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De coördinatie van een WOB-verzoek ligt bij de WJZ als centrale WOB-oördinator voor het ministerie van EZ en de decentrale WOB-coördinatoren bij de dienstonderdelen. De behandeling van een WOB-verzoek ligt bij de dienstonderdelen. Na afstemming met WJZ worden de persoonsgegevens in de verzamelde documenten door de behandelaar bij het dienstonderdeel verwijderd alvorens deze aan de verzoeker worden verzonden, het betreffende hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.