Behandelen bezwaarschriften

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Behandelen bezwaarschriften in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Bieden van rechtsbescherming door verlengde besluitvorming, waarbij heroverweging van de beschikking waartegen het bezwaar zich richt centraal staat, inclusief dwangsom bij termijnoverschrijving en proceskostenvergoeding. Het bezwaar gaat over een beschikking die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens de betreffende opdrachtgever is genomen.
  Wettelijke verplichting. Artikel 6:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht bevat de in een bezwaarschrift te vermelden persoonsgegevens. RVO dient deze persoonsgegevens te verwerken.
 • Opstellen van managementinformatie, waaronder het samenstellen van rapportages en overzichten.
  Taak van algemeen belang
 • Archiveren conform de Archiefwet.
  Wettelijke verplichting
 • Gebruiken voor (wetenschappelijk) onderzoek, statistiek of verbeteren beleid, waaronder beleidsevaluatie met betrekking tot de effectiviteit van regelingen en onderzoek naar klanttevredenheid.
  Taak van algemeen belang
 • Uitvoeren van (financiële) controles, audits en het afleggen van verantwoording over de uitvoering.
  Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van bezwaarschriften

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (naam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), identificerende nummers (BSN, KvK-nummer, relatienummer, BAS-/ABBA-nummer), bankrekeningnummer, handtekening, informatie met betrekking tot faillissement, surseance van betaling en registratie over schulden, inhoudelijk voor de verwerking relevante gegevens.
 • Verzameldoel: Inhoudelijk beoordelen van een bezwaarschrift en corresponderen met de indiener van het bezwaarschrift.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na afsluiting dossier.
 • Bron: Betrokkene, betrokken systemen van RVO.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Aanleveren van NAW-gegevens en handtekening is verplicht volgens artikel 6:5 lid 1 aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht. Indien deze gegevens niet (tijdig) worden aangeleverd, dan kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard en volgt er geen inhoudelijke beoordeling van het geschil.

Gemachtigden en rechtsbijstandverleners

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (naam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), identificerende nummers (KvK-nummer, relatienummer, BAS-/ABBA-nummer).
 • Verzameldoel: Vaststellen van de identiteit van de gemachtigde of rechtsbijstandverlener en vastleggen van contactgegevens die nodig zijn om via de gemachtigde of rechtsbijstandverlener te kunnen communiceren met de bezwaarmaker.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na afsluiting dossier.
 • Bron: Betrokkene, betrokken systemen van RVO.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Deskundigen, getuigen en administratiekantoor

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (naam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres).
 • Verzameldoel: Corresponderen met de deskundigen, getuigen en medewerkers van administratiekantoren.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na afsluiting dossier.
 • Bron: Betrokkene, indiener van bezwaarschrift, gemachtigde, rechtsbijstandverlener.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Derde-belanghebbenden

 • Gegevens: Contactgegevens ten behoeve van de correspondentie (naam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). Identificerende nummers (KvK-nummer, relatienummer).
 • Verzameldoel: Corresponderen met de derde-belanghebbende.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na afsluiting dossier.
 • Bron: Betrokkene, betrokken systemen van RVO.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers van RVO voor zover van belang voor de verantwoording van de verrichtingen met de opgenomen gegevens en voor de interne bedrijfsbeveiliging.

 • Gegevens: Contactgegevens (naam, functieaanduiding, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres), Een tot de medewerker herleidbare gebruikersnaam.
 • Verzameldoel: Correspondentie, interne controle (is de medeweker bevoegd?), werkverdeling en managementinformatie.
 • Bewaartermijn: V10 jaar na afsluiting dossier.
 • Bron: Betrokkene, Betrokken systemen van RVO.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • DICTU (Dienst ICT Uitvoering)
 • Indien nodig: betrokken rijksinspecties en rijksuitvoeringsorganisaties
 • Alle verwerkers genoemd in de map ‘Verwerker’
 • Auditdienst Rijk (ADR)
 • Degene die binnen RVO belast zijn met de werkzaamheden t.b.v. de beschreven doelen van deze verwerking

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verantwoordelijke

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595AL DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 93144
2509AC DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verantwoordelijke

De Minister van Justitie en Veiligheid

Verantwoordelijke

De Minister van Financiën

Verantwoordelijke

De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Verantwoordelijke

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde staten van de provincie Groningen

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant

Verantwoordelijke

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijken hebben de verantwoordelijkheid voor deze verwerking van persoonsgegevens gemandateerd aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).