Evaluatie pilot Mijn Digitale Zaak

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Evaluatie pilot Mijn Digitale Zaak in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

N.a.v. de pilot Mijn Digitale Zaak zal een evaluatie plaatsvinden die zich richt zich op lessen uit de uitvoering, de inrichting van de website en het instrument en de resultaten op de output- en intermediate outcome-incidatoren. De evaluatie dient ter onderbouwing van het al dan niet opschalen van Mijn Digitale Zaak naar andere sectoren. Het is noodzakelijk dat de opdrachtnemer in contact komt met de bedrijven die subsidies hebben ontvangen.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

- Personen binnen bedrijven en die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij Mijn Digitale Zaak- Personen binnen bedrijven die nog niet betrokken zijn geweest bij Mijn Digitale Zaak, maar voor dit onderzoek worden benaderd door de opdrachtnemer.- Personen binnen mkb-nl, KvK, RVO en INretail die betrokken zijn geweest bij Mijn Digitale Zaak op individueel projectniveau

  • Gegevens: Persoonsnaam, functie, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer, KvK-nummer
  • Verzameldoel: -Personen binnen bedrijven en die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij Mijn Digitale Zaak-Personen binnen bedrijven die nog niet betrokken zijn geweest bij Mijn Digitale Zaak, maar voor dit onderzoek worden benaderd door de opdrachtnemer.-Personen binnen mkb-nl, KvK, RVO en INretail die betrokken zijn geweest bij Mijn Digitale Zaak op individueel projectniveau
  • Bewaartermijn: De data worden gedeeld met het CBS en daarna geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek. Opdrachtnemer wist of retourneert de Persoonsgegevens binnen zes maanden na afloop van de Overeenkomst,
  • Bron: Persoonsgegevens worden verstrekt via een versleutelde Excel omgeving. Enkel de opdrachtgever kan bepalen wie toegang heeft tot de persoonsgegevens (beperkte toegang). Het Excelbestand wordt verstrekt via een vertrouwelijke e-mail, waarbij het niet mogelijk isom de e-mail door te sturen.
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Uitvoerder van het onderzoek (de opdrachtnemer)
  • 5 medewerkers EZK (3 beleidsmedewerkers, 1 clusterleider, 1 stagiaire), 1 medewerker KvK, 1 medewerker RVO, 1 medewerker MKB-nl, 1 medewerker INretail

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND