ICT servicemanagement ondersteuning

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking ICT servicemanagement ondersteuning in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • De gegevensverwerking heeft tot doel het gebruik van persoonsgegevens voor de bedrijfsbeveiliging en het beheer van de ITIL/ISM processen, de kwaliteitscontrole hiervan te kunnen bewaken en de zakelijke goederen te kunnen leveren.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringbelang, waardoor het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens te verwerken. Dit doel kan niet op andere wijze worden bereikt.
 • De verwerking kan verder gebruikt worden voor het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek, voor het ontwikkelen van beleid met betrekking securitymanagement, voor beleids- of wetenschappelijk onderzoek, het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle door auditors of accountants.
  Gerechtvaardigd belang. AZ heeft een bedrijfsvoeringsbelang die het noodzakelijk maakt om de persoonsgegevens voor deze doeleinden te kunnen verwerken, welk doel niet op andere wijze kan worden bereikt.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

1. Medewerkers van het ministerie van Algemene Zaken

 • Gegevens: a. Unieke zoekcode b. gegevens naam (voorletters, voornaam, achternaam, titel, achtervoegsel) c. Geslacht d. Account(naam) e. Functie (en eventueel rol/rollen) f. Servicemanagement functie (of iemand toestemmingsbevoegde of VIP is), g. Organisatieonderdeel h. Categorie (een interne of externe medewerker), i. Zakelijke telefoonnummers j. Zakelijke emailadressen k. Uitgeleverde middelen (datum uitlevering, datum aanschaf, type middel) l. Datum in dienst m. Locatie n. Gemelde incidenten
 • Verzameldoel: De gegevensverwerking heeft tot doel het gebruik van persoonsgegevens voor de bedrijfsbeveiliging en het beheer van de ITIL/ISM processen, de kwaliteitscontrole hiervan te kunnen bewaken en de zakelijke goederen te kunnen leveren.
 • Bewaartermijn: BSD 092 Handeling 92 Het ondersteunen van het eigen departement ten aanzien van de interne informatievoorziening. 5 jaar. In verband met het koppelen van medewerkers aan de aan hun verstrekte middelen geldt hier 5 jaar na uitdiensttreding van betreffende medewerker.
 • Bron: Het Identity Management proces
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Gegevens kunnen worden ingezien door ICT (servicedesk, functioneel beheerders, adviseurs en backoffice). Gegevens zijn benodigd voor het kunnen leveren van ICT dienstverlening. Dit geldt voor de gegevens van categorie a t/m m.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

Minister van Algemene Zaken, namens deze de Directeur Bedrijfsvoering

Postadres

Postbus 20001
2500EA Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M276
Type: Secundair