Incidentele subsidies DG B&I

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Incidentele subsidies DG B&I in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK subsidies ter realisatie van beleid
  Wettelijke verplichting
 • Laten uitbetalen van subsidieverlening en subsidievaststelling
  Wettelijke verplichting. Artikel 2 Kaderwet EZK

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers van subsidieverzoeken

 • Gegevens: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, gegevens die betrekking hebben op de functie of de voormalige functie; gegevens die betrekking hebben op de bedrijfsactiviteiten, nummer Kamer van Koophandel.
 • Verzameldoel: Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK subsidies ter realisatie van beleid
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan er geen subsidie worden verstrekt.
 • Gegevens: Naam van de aanvrager en andere gegevens die noodzakelijk zijn om de subsidie aan te vragen, waaronder zakelijke adres gegeven, e-mail adressen en bankrekeningnummer.
 • Verzameldoel: Laten uitbetalen van subsidieverlening en subsidievaststelling
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Anders kan er geen subsidie worden verstrekt.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie EZK Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten Administratie (FDA).
 • Ministerie EZK Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DGBI), belast zijn met de hierboven opgesomde werkzaamheden, of leiding geven aan de hierboven opgesomde werkzaamheden, of noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven opgesomde werkzaamheden.
 • Ministerie EZK directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), betrokken bij beoordeling van de subsidieverlening
 • Ministerie EZK Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), belast met het functionele beheer van DoMuS
 • DICTU belast met het technisch beheer van DoMuS
 • Ministerie EZK Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND