Internetbankieren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Internetbankieren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Autoriseren van gebruiksrechten internetbankieren voor het Ministerie van EZK/LNV
  Gerechtvaardigd belang. Betalingen mogelijk maken.
 • Beheren adresboek crediteuren ten behoeve van het doen van betalingen.
  Gerechtvaardigd belang. -
 • Verwerken financiële transacties in de financiële administratie (EBS)
  Gerechtvaardigd belang. -
 • Controleren toewijzen toegangsrechten internetbankieren en uitgifte van smartcard en reader door de bank.
  Gerechtvaardigd belang. -

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Crediteuren van het kerndepartement EZK/LNV, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Centraal Planbureau (CPB).

 • Gegevens: Naam, banknummer
 • Verzameldoel: Beheren adresboek crediteuren ten behoeve van het doen van betalingen.
 • Bewaartermijn: Zolang de gegevens actueel zijn.
 • Bron: Oracle eBS
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, bankrekeningnummer, transactiegegevens
 • Verzameldoel: Verwerken financiële transacties in de financiële administratie (EBS)
 • Bewaartermijn: Zolang de gegevens actueel zijn.
 • Bron: Oracle eBS
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Medewerkers belast met het uitvoeren van betalingsverkeer binnen het Ministerie van EZK/LNV.

 • Gegevens: Kopie ID, naam, geboortedatum
 • Verzameldoel: Controleren toewijzen toegangsrechten internetbankieren en uitgifte van smartcard en reader door de bank.
 • Bewaartermijn: n.v.t.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: identificatie benodigd
 • Gegevens: Naam
 • Verzameldoel: Autoriseren van gebruiksrechten internetbankieren voor het Ministerie van EZ
 • Bewaartermijn: n.v.t.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Debiteuren van het kerndepartement EZK/LNV, SodM en CPB.

 • Gegevens: Naam, bankrekeningnummer, transactiegegevens
 • Verzameldoel: Verwerken financiële transacties in de financiële administratie (EBS)
 • Bewaartermijn: conform archiefwet
 • Bron: registers kvk
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) belast met het aanvragen van toegangsrechten bij de bank en het autoriseren en beheren van door de bank uitgegeven toegangsrechten internetbankieren.
 • De betreffende bank die belast is met de uitgifte van toegangsrechten en smartcard en readers aan het Ministerie van EZK/LNV.
 • Centraal Planbureau CPB (Interne Zaken)
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team eBS.
 • DICTU technisch beheer eBS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van de ministeries EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Financieel-Economische Zaken.