Onderlinge overlegprocedures en arbitragezaken belastingverdragen

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderlinge overlegprocedures en arbitragezaken belastingverdragen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

In belastingverdragen is een artikel opgenomen over onderlinge overlegprocedures. Op grond van dat artikel kan een belastingplichtige een verzoek doen om in overleg met het andere verdragsland te treden om een oplossing te vinden bij dubbele belastingheffing of belastingheffing die niet in overeenstemming is met het belastingverdrag. In dit systeem worden de lopende en afgehandelde verzoeken van belastingplichtigen bijgehouden.
Taak van algemeen belang

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Belastingplichtigen die een beroep doen op de onderlinge overlegprocedure die in een belastingverdrag is opgenomen.

 • Gegevens: Naam, adres en woonplaats van de belastingplichtige en het belang in euro's. Gewoon: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, fiscale gegevens. Bijzonder: BSN. Overig: gegevens over de financiële of economische situatie van de belanghebbende. In een zeer uitzonderlijk geval worden strafrechtelijke gegevens verwerkt.
 • Verzameldoel: In belastingverdragen is een artikel opgenomen over onderling overlegprocedures. Op grond van dat artikel kan een belastingplichtige een verzoek doen om in overleg met het andere verdragsland te treden om een oplossing te vinden bij dubbele belastingheffing of belastingheffing die niet in overeenstemming is met het belastingverdrag. In dit systeem worden de lopende en afgehandelde verzoeken van belastingplichtigen bijgehouden.
 • Bewaartermijn: Conform de selectielijsten zoals in Digidoc is opgenomen. Aangesloten wordt bij de categorie ‘Beroeps- en bezwaarprocedures’ waar een bewaartermijn van 25 jaar wordt gehanteerd. Deze termijn is ook nodig vanwege eventuele latere procedures die een belastingplichtige kan starten. Het moet dan mogelijk zijn om de eerdere uitspraken en overwegingen te raadplegen.
 • Bron: De afdeling IZ deelt relevante gegevens met de Belastingdienst ter beoordeling over de situatie. IZ ontvangt ook van de Belastingdienst gegevens over de casus. De afdeling IZ ontvangt ook gegevens over de belastingplichtige van de buitenlandse bevoegde autoriteit, die indien dit voor de beoordeling van de zaak noodzakelijk is gedeeld worden de met de Belastingdienst. Het kan ook voorkomen dat voor gegevens uit externe bronnen worden verzameld (denk aan Amadeus of handelsregister).
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen, in het bijzonder de Afdeling Internationale Zaken.
 • Betrokken behandelaren bij het Directoraat-Generaal Belastingdienst en de Belastingdienst.
 • Behandelaars in het andere Verdragsland.

Doorgifte buiten EU

Er is sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie. Deze landen en/of internationale organisaties worden hieronder omschreven.

 • Alle competente autoriteiten van (derde) landen

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU, of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen. De waarborgen worden hieronder omschreven.

 • In OECD verband worden de adequate beschermingsniveaus bij de belastingdiensten in de verschillende landen getoetst. In verband met het CRS (in reactie op Fatca) zijn peer reviews uitgevoerd. Zie: http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-inf

 

Verantwoordelijke

Minister van Financiën, voor deze de directeur-generaal Fiscale Zaken

Postadres

Postbus 20201
2500EE Den Haag
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M5506
Type: Primair