Onderzoek Duurzame mobiliteit – input stakeholders

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Onderzoek Duurzame mobiliteit – input stakeholders in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Beleidsstudie naar duurzame mobiliteit met het doel om aanknopingspunten te vinden voor stimuleringsbeleid van elektrische auto’s voor particulieren.
  Taak van algemeen belang
 • Particulieren via een internetenquête bevragen om bijv. te achterhalen of er een voorkeur bestaat voor een specifiek type voertuig. Dit wordt gemeten tegen bepaalde gezins- of persoonskenmerken, zodat de geaggregeerde resultaten uit de analyse kunnen worden meegenomen in een toekomstig beleid.
  Toestemming betrokkene
 • Onder particulieren via focusgroepen onderzoeken wie potentiële kopers van elektrische auto’s zijn, wat hun motivatie is, wat in het aankoopproces een rol speelt en hoe belangrijkste barrières om een elektrische auto te kopen weggenomen kunnen worden.
  Toestemming betrokkene
 • Professionals worden bevraagd zodat PBL in kaart kan brengen wat de zienswijze is van belangenorganisaties en van experts op specifiek (te ontwikkelen) beleid voor duurzame mobiliteit.
  Toestemming betrokkene
 • Bewaren van de onderzoeksgegevens zoals gespreksverslagen om de uitvoering van het onderzoek te kunnen verantwoorden. PBL bewaart de contactgegevens van professionals en experts om onderzoek in de tijd te kunnen herhalen.
  Het kunnen verantwoorden van de onderzoeksresultaten en het kunnen herhalen van onderzoeken bij dezelfde groepen stakeholders, zodat resultaten in de tijd ook onderling vergeleken kunnen worden.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Particulieren (deelnemers internetenquête)

 • Gegevens: 1. Kantar TNS nummer 2. leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen, beroep, grootte huishouden, provincie, stedelijkheidsgraad woonplaats en gegevens over 1e en eventueel 2e auto (merk, model, brandstof, bouwjaar, nieuw/gebruikt), andere responses op enquêtevragen
 • Verzameldoel: 1. Koppeling NIPObase panel 2. Verzamelen onderzoeksdata voor analyses op gedrag autobezitters en mogelijkheden tot stimulering van elektrische auto’s voor particulieren.
 • Bewaartermijn: 1. bij Kantar TNS: Kantar TNS is zelf Verwerkingsverantwoordelijke voor NIPObase 2. bij Kantar TNS: tot maximaal 2 jaar na leveren data aan PBL (leveringsvoorwaarden Kantar) 1 en 2 bij PBL: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo max. 10 jaar nadat PBL ermee is gestopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl
 • Bron: 1. Kantar TNS, (aanwezig in NIPObase, via betrokkene) - Kantar TNS-nummer, achtergrondgegevens deelnemer 2. Betrokkene (via Kantar TNS) - antwoorden op enquêtevragen
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Particulieren (deelnemers focusgroep)

 • Gegevens: voornaam, leeftijd, geslacht, woonplaats, type brandstof auto, mening over aspecten van bezit en gebruik elektrische auto
 • Verzameldoel: Verzamelen onderzoeksdata voor analyses op gedrag autobezitters en mogelijkheden tot stimulering van elektrische auto’s voor particulieren.
 • Bewaartermijn: 1 en 2 bij Kantar TNS: tot maximaal 2 jaar na leveren data aan PBL (leveringsvoorwaarden Kantar) 1 en 2 bij PBL: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo max. 10 jaar nadat PBL ermee is gestopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl
 • Bron: 1. Kantar TNS (aanwezig in NIPObase, via betrokkene) - voornaam, leeftijd, geslacht, woonplaats, type brandstof auto, 2. Betrokkene (via Kantar TNS) - mening over aspecten van bezit en gebruik elektrische auto
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Professionals, experts

 • Gegevens: 1. voornaam, achternaam, tussenvoegsels, functie, bedrijfsmailadres, zakelijke telefoonnummer 2. zienswijze op stimulering van elektrische auto’s voor particulieren
 • Verzameldoel: 1. Identificeren deelnemende personen en organisaties voor interviews (verantwoordingsplicht PBL) 2. In kaart brengen zienswijzen van belangenorganisaties en van experts op stimulering van elektrische auto’s voor particulieren
 • Bewaartermijn: 1 en 2 bij PBL: 10 jaar nadat PBL stopt met onderzoek naar dit onderwerp. Zolang PBL nog onderzoek uitvoert waarbij de data wordt gebruikt, zijn de data relevant voor het kunnen verantwoorden van onderzoeksresultaten. Dit blijft zo max. 10 jaar nadat PBL ermee is gestopt. Bron/grondslag: https://www.nationaalarchief.nl
 • Bron: 1. Direct netwerk-contact en openbare bronnen 2. Betrokkenen zelf
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • De PBL-onderzoekers die zich bezig houden met het onderzoek naar Duurzame mobiliteit

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Referentie

Verwerkingsnummer: M7250
Type: Primair