plannen en houden interviews communicatie uitingen (EMMA communicatie BV)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking plannen en houden interviews communicatie uitingen (EMMA communicatie BV) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Het plannen en houden van interviews t.b.v. communicatie uitingen. Hiervoor worden persoonsgegevens van contactpersonen verwerkt.
Uitvoering overeenkomst. De registratie vloeit voor uit de Raamovereenkomst van 5 feb 2018 kenmerk 3977497 en de NOK BA 1126293 inzake webredactie beheer.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Klanten en relaties DICTU waaronder DICTU medewerkers, externe experts.

  • Gegevens: Telefoonnummer, emailadressen en eventueel NAW gegevens als ter plaatse door een fotograaf beelden moeten worden vastgelegd.
  • Verzameldoel: Het plannen en houden van interviews t.b.v. communicatie uitingen. Hiervoor worden persoonsgegevens van contactpersonen verwerkt.
  • Bewaartermijn: Na afloop van de overeenkomst draagt verwerker zorg voor het terugbezorgen van de gegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke of zorgt voor het wissen van de persoonsgegevens.
  • Bron: Aangeleverd door verwerkingsverantwoordelijke
  • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers EMMA communicatie BV
  • Medewerkers DICTU communicatie

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Referentie

Verwerkingsnummer: M9898
Type: Primair