Project Economische effecten infrastructuur

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Project Economische effecten infrastructuur in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Dataverzameling en -bewerking tbv een ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel van Nederland met CBS-buurten (of evt pc4) als eenheden, waarmee economische gevolgen van nieuwe infrastructuur in kaart worden gebracht. Bijv. andere locatiekeuzes van werknemers en bedrijven, variatie in lonen en bevolkingsdichtheid. De parameters van dit model worden geschat obv CBS-microdata.
Taak van algemeen belang. Zie Aanwijzingen voor de Planbureaus, BWBR0031972, paragraaf 1, aanwijzing 1. Het project wordt uitgevoerd ihkv wetenschappelijk onderzoek van het CPB-programma Gebouwde Omgeving in de vorm van een CPB Discussion Paper. Aan resultaten uit dit wetenschappelijk onderzoek zal gerefereerd worden in beleidsgericht onderzoek van genoemd programma. Concreet is het uitbrengen van een CPB beleidspublicatie (notitie) onderdeel van het project.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

werknemers, bedrijven. Het betreft alle bedrijven en alle werknemers in Nederland die deel uitmaken van de CBS microdata.

 • Gegevens: Werknemers: woonlocatie, werklocatie, werkgever/sector, loon, opleidingsniveau. Woon-werkverkeer: manier van reizen naar het werk (keuzes), eventueel uitgesplitst in verschillende vervoerwijzen, op basis van landelijke steekproeven (enquetes).De gegevens worden vanuit CBS-microdatasets geaggregeerd op buurtniveau. Het betreft alle werknemers in Nederland die deel uitmaken van de CBS microdata , w.o. ook zzp’ers, eigenaren (dga’s).
 • Verzameldoel: Dataverzameling en -bewerking tbv een ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel van Nederland met CBS-buurten (of evt pc4) als eenheden, waarmee economische gevolgen van nieuwe infrastructuur in kaart worden gebracht. Bijv. andere locatiekeuzes van werknemers en bedrijven, variatie in lonen en bevolkingsdichtheid. De parameters van dit model worden geschat obv CBS-microdata. Dataverzameling en -bewerking tbv een ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel van Nederland met CBS-buurten (of evt pc4) als eenhede
 • Bewaartermijn: 5 jaar na afsluiten van het overkoepelende project (CBS 9258).NB: na het huidige CPB-project “Economische effecten van infrastructuur” zal zeer waarschijnlijk een vervolgproject komen, met een andere insteek maar ruwweg dezelfde data en motivatie. Zo’n project zal dan plaatsvinden binnen hetzelfde CBS-projectnummer (9258) in de RA-omgeving. De Quickscan zal dan worden aangevuld waar nodig.
 • Bron: M11542 - CBS microdata.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Bedrijven, Bedrijfsvestigingen. locaties vestigingen, sector, zie ook werknemers. De gegevens worden vanuit CBS-microdatasets geaggregeerd op buurtniveau. Het betreft alle bedrijven die deel uitmaken van de CBS microdata
 • Verzameldoel: Dataverzameling en -bewerking tbv een ruimtelijk algemeen evenwichtsmodel van Nederland met CBS-buurten (of evt pc4) als eenheden, waarmee economische gevolgen van nieuwe infrastructuur in kaart worden gebracht. Bijv. andere locatiekeuzes van werknemers en bedrijven, variatie in lonen en bevolkingsdichtheid. De parameters van dit model worden geschat obv CBS-microdata.
 • Bewaartermijn: 5 jaar na afsluiten van het overkoepelende project (CBS 9258).NB: na het huidige CPB-project “Economische effecten van infrastructuur” zal zeer waarschijnlijk een vervolgproject komen, met een andere insteek maar ruwweg dezelfde data en motivatie. Zo’n project zal dan plaatsvinden binnen hetzelfde CBS-projectnummer (9258) in de RA-omgeving. De Quickscan zal dan worden aangevuld waar nodig.
 • Bron: M11542 - CBS microdata.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers CBS die de CBS RA-omgeving inrichten en beheren
 • Wetenschappelijk onderzoekers van het CPB die betrokken zijn bij het project en die allen een geheimhoudingsverklaring hebben afgelegd

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur van het Centraal Planbureau

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 30
2594AV DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 80510
2508GM DEN HAAG
NEDERLAND