Rapporteren staatssteun aan Europese Commissie (EC)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Rapporteren staatssteun aan Europese Commissie (EC) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Het voorkomen dat door subsidie of andere financiële instrumenten aan ondernemingen oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Europese interne markt (verplichting vanuit Verdrag van de EU artikel 107).
  Wettelijke verplichting
 • Het achteraf melden aan de EC van individuele staatssteunverlening omdat is voldaan aan bepaalde staatssteun condities (SANI).
  Wettelijke verplichting
 • Boekhoudkundige verantwoording van de rechtmatigheid van de uitgave.
  Wettelijke verplichting
 • Het jaarlijks melden aan de EC van de in het voorgaande jaar verleende staatssteun (SARI).
  Wettelijke verplichting
 • Het vooraf melden aan de EC van een voorgenomen staatssteun (SANI) zodat de EC dit kan toetsen.
  Wettelijke verplichting
 • Verplichting tot openbaarmaking van individuele staatssteun op nationale staatssteun website ter uitvoering van Europese Staatssteun wet- en regelgeving.
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers en ontvangers van subsidies of andere financiële instrumenten die staatssteun bevatten.

 • Gegevens: naam begunstigde, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, functie, naam bedrijf, nummer KvK, bijlagen en berekeningen met betrekking tot de staatssteun of het financiële instrument.
 • Verzameldoel: Het vooraf melden aan de EC van een voorgenomen staatssteun (SANI) zodat de EC dit kan toetsen.
 • Bewaartermijn: Ter verantwoording dat staatssteun rechtmatig is verleend dient het volledige dossier van aanvraag tot vaststelling bewaard te worden met inbegrip van persoonsgegevens. Het dossier wordt 10 jaar bewaard vanaf de datum van het besluit van vaststelling van de betreffende steun. Artikel 17 lid 1 Procedureverordening (2015/1589) en de Wet terugvordering staatssteun. De bewaartermijn is in lijn met proces 10.1.3 van de Selectielijst EZK/LNV.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: naam begunstigde, bedrag, duur en reden van de verlening
 • Verzameldoel: Het achteraf melden aan de EC van individuele staatssteunverlening omdat is voldaan aan bepaalde staatssteun condities (SANI)
 • Bewaartermijn: Ter verantwoording dat staatssteun rechtmatig is verleend dient het volledige dossier van aanvraag tot vaststelling bewaard te worden met inbegrip van persoonsgegevens. Het dossier wordt 10 jaar bewaard vanaf de datum van het besluit van vaststelling van de betreffende steun. Artikel 17 lid 1 Procedureverordening (2015/1589) en de Wet terugvordering staatssteun. De bewaartermijn is in lijn met proces 10.1.3 van de Selectielijst EZK/LNV.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: naam begunstigde, bedrag, duur en reden van de verlening.
 • Verzameldoel: Het jaarlijks melden aan de EC van de in het voorgaande jaar verleende staatssteun (SARI).
 • Bewaartermijn: Bewaartermijn van gegevens die in het EU SARI systeem zijn ingevoerd is afhankelijk van EU besluitvorming. Minimale bewaartermijn is 10 jaar.
 • Bron: Gegevens die eerder door betrokkenen zelf zijn aangeleverd en in administratie zijn opgenomen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Nederland is verplicht o.b.v. EU regels om de gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK/LNV de staatssteun unit van Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) (centrale staatssteun coördinatie).
 • Ministerie van EZK/LNV de decentrale staatssteun coördinatoren en betreffende leidinggevenden.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten Administratie (FDA).
 • Europese Commissie (EC) die de SANI en SARI meldingen ontvangen en verwerken (per 1 juli 2016 moeten subsidies >5 ton op naam worden gemeld).
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/ afdeling Functioneel Beheer en Regie belast met het functioneel beheer DoMuS
 • DICTU technisch beheer DoMuS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie

Bezoekadres

Bezuiden houtseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur-generaal van Agro

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Klimaat en Energie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

WJZ is voor de ministeries van EZK en LNV de centrale staatssteun coördinator en geeft finaal akkoord voordat de melding in SANI/SARI aan de Europese Commissie wordt verstuurd. WJZ heeft zicht op alle meldingen en kan verwijzen naar de relevante verantwoordelijke. Ieder DG heeft een decentrale staatssteun coördinator, die regelingen toetst aan de staatssteun voorwaarden en is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens in gedane melding.