Verstrekken informatie salarisadministratie (P-direkt)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verstrekken informatie salarisadministratie (P-direkt) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Gegevens van salarisuitgaven verstrekken aan diensten en agentschappen binnen ministerie EZK/LNV ten behoeve van controle en correcties
  Gerechtvaardigd belang. Ministerie EZK/LNV moet inzicht hebben in de salarissen die zijn uitbetaald.
 • Koppelen SAP-nummer (systeem voor het salarisadministratie systeem) aan naam medewerker om overzichten samen te stellen voor de agentschappen en diensten van ministerie EZK/LNV ten behoeve van correcties en controle.
  Gerechtvaardigd belang. Ministerie EZK/LNV moet inzicht hebben in de salarissen die zijn uitbetaald.

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Alle medewerkers van het ministerie van EZK/LNV die op de loonlijst staan.

 • Gegevens: Bestand bestaat uit de onverdichte salarisgegevens op medewerkersniveau en bevatten personeelsnummer (SAP-nummer), naam en de bruto-/netto-salariscomponenten.
 • Verzameldoel: Gegevens van salarisuitgaven verstrekken aan diensten en agentschappen ten behoeve van controle en correcties
 • Bewaartermijn: Iedere onderneming is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). op https://www.belastingdienst.nl/ is de meest actuele informatie te vinden.
 • Bron: P-Direkt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: financieel beheer zal anders niet op orde zijn.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Financiële administraties diensten en agentschappen van het ministerie van EZK/LNV.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA) samenstellen overzichten.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

Debiteuren en crediteuren van CPB en SodM worden door hen aangeleverd voor verwerking in de financiële administratie door FEZ/ FDA. Uitgangspunt is dat FEZ/ FDA met respectievelijk CPB en SodM gezamenlijk verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens van de debiteuren/ crediteuren.