WOO-verzoeken

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking WOO-verzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tijdig uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (WOO)
  Wettelijke verplichting
 • Communiceren met de WOO-verzoeker
  Wettelijke verplichting
 • Coördineren en behandelen WOO-verzoeken
  Wettelijke verplichting
 • Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOO-verzoek opgevraagde documenten
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een WOO-verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Communiceren met de WOO-verzoeker
 • Bewaartermijn: 10 jaar vanaf de datum van het besluit op het verzoek. Dit is een standaard maximum termijn die ook toeziet op mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.
 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, email adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Coördineren en behandelen WOO-verzoeken
 • Bewaartermijn: 10 jaar vanaf de datum van het besluit op het verzoek. Dit is een standaard maximum termijn die ook toeziet op mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: anders kan het besluit niet aan iemand worden gericht.

Personen die voorkomen in via een WOO-verzoek opgevraagd document.

 • Gegevens: dit kunnen alle persoonsgegevens (eventueel ook bijzondere) zijn waarvoor het ministerie van EZL/LNV de verantwoordelijke is
 • Verzameldoel: Uitvoering geven aan verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (WOO) Verwijderen van persoonsgegevens uit via een WOO-verzoek opgevraagde. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: Archiefwet 1995
 • Bron: gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Centrale WOO-coördinator bij de ministeries van EZK en LNV/Directie Wetgeving en Juridische Zaken en de decentrale WOO-coördinatoren bij de dienstonderdelen binnen de ministeries van EZK en LNV
 • Behandelaren van WOO-verzoeken binnen alle dienstonderdelen van het ministerie EZK/LNV en juridisch adviseurs van Ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Ministerie EZK/LNV Directie Communicatie wordt bij ontvangst van een WOO-verzoek direct geïnformeerd en blijft geïnformeerd
 • Medewerkers binnen de ministeries van EZK en LNV belast met het accorderen van WOO-besluit
 • Ministeries van EZK en LNV/Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/team Digitale Informatievoorziening belast met het opzoeken van documenten in het kader van de uitvoering van een WOO-verzoek
 • DICTU : technisch beheer van DoMuS
 • Ministeries van EZK en LNV/Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/Functioneel Beheer en Regie: functioneel beheerder DoMuS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De coördinatie van een WOO-verzoek ligt bij WJZ als centrale WOO-coördinator voor de ministeries van EZK en LNV en de decentrale WOO-coördinatoren bij de dienstonderdelen. De behandeling van een WOO-verzoek ligt bij de dienstonderdelen. Na afstemming met WJZ worden de persoonsgegevens in de verzamelde documenten door de behandelaar bij het dienstonderdeel verwijderd alvorens deze aan de verzoeker worden verzonden, het betreffende hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.