9 verwerkingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Selecteer hier de organisatie waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het organisatieonderdeel waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het onderwerp waarop u wilt filteren.

Selecteer hier het type waarop u wilt filteren.

Sorteren op: Verwerking / Organisatie / Onderdeel / Nummer

Burgerbetrokkenheid bij Klimaatbeleid

Om goede ideeën op het gebied van burgerparticipatie en het klimaat- en energiebeleid te ontvangen. De commissie gebruikt voor haar advies bestaande onderzoeken en rapporten over het betrekken van burgers bij klimaat- en energiebeleid. Verder verzamelt zij ervaringen en ideeën van mensen die in het verleden hebben deelgenomen aan een participatieproces of deze hebben georganiseerd.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M9239
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Klimaatverandering

Communicatiebegeleiding Kottervisserij

Voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. Opdrachtnemer wordt voorzien van lijsten met contactgegevens van betrokkene, zodat opdrachtnemer deze kan benaderen om hen te informeren, uit te nodigen voor interviews en bijeenkomsten die als doel hebben hen actief te laten participeren.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M10033
Type: Primair
Onderwerp: Communicatie > Bedrijven

Incidentele subsidies DGK&E

Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2 Kaderwet EZK-LNV subsidies ter realisatie van beleid

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M144
Type: Primair
Onderwerp: Subsidies > Nederlandse subsidies

Incidentele vergunningen en ontheffingen

Het behandelen van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen ter uitvoering van: - Activiteitenbesluit milieubeheer - Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht, -Besluit milieueffectrapportages, -Besluit algemene regels milieu mijnbouw, - Mijnbouw wet- en regelgeving

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M180
Type: Primair
Onderwerp: Ondernemen > Vergunningen

Instemmen aanwijzing netbeheerders

Instemmen met de aanwijzing van een netbeheerder ter uitvoering van de Elektriciteitswet art 12 lid 2 en de Gaswet art 4 lid 2

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M149
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Electriciteitsnetwerk

Registratie COP (VN klimaattop)

Ten behoeve van het registratie VN klimaattop

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M10007
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Klimaatverandering

Registratie Website Nationale Klimaatweken

Om praktijkvoorbeelden en initiatieven klimaatbeleid in kaart te brengen.

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M8843
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Klimaatverandering

Rijkscoordinatieregeling v2

Beantwoorden van zienswijzen ter uitvoering van de Rijkscoordinatieregeling (RCR) bij energieprojecten op de "notitie Reikwijdte en detail" en "ontwerp Rijksinpassingsplan".

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M109
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Ruimtelijke projecten
Onderwerp: Duurzame energie > Wind-energie
Onderwerp: Duurzame energie > Electriciteitsnetwerk
Onderwerp: Duurzame energie > Zonne-energie

Toezichthouden op subsidieverlening SDE+

Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking tot duurzame energie (SDE+) (Besluit SDE+ http://wetten.overheid.nl/BWBR0022735/2017-10-21)

Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Verwerkingsnummer: M231
Type: Primair
Onderwerp: Duurzame energie > Zonne-energie

Ga naar

  • Pagina 1