Ontvangen en behandelen exploten

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Ontvangen en behandelen exploten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van derden
  Wettelijke verplichting
 • Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat op het terrein van de ministeries van EZK en LNV
  Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

(Contact) persoon die een dagvaarding stuurt of beslag wil leggen

 • Gegevens: naam, adres, woonplaats, organisatie, onderwerp van het exploot
 • Verzameldoel: Behandeling van dagvaardingen tegen de Staat op het terrein van de ministeries van EZK en LNV. Zie verder bij doel(en) van verwerkingen. Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden. Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van de dagvaarding/exploot, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen EZK/LNV en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle. Termijnen conform DoMus en Digitale bestanden.
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Persoon op wie het loon- of derdenbeslag betrekking heeft.

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, gegevens voor identificatie, de inhoud van het beslag.
 • Verzameldoel: Uitvoering loonbeslag ten behoeve van vorderingen van de derden. Uitvoering van derdenbeslagen op toegekende subsidies.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de procedures in het kader van de dagvaarding/exploot, voor het bewaken van de continuïteit van de kennis over de procedures binnen LNV/EZK en voor de openbaarheid van informatie en democratische controle.
 • Bron: Deurwaarderskantoren/notarissen.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Dan kan geen uitvoering aan het gerechtelijk bevel worden gegeven.
 • Bijzondere persoonsgegevens

  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Medewerkers van het ministerie EZK/LNV Directie Wetgeving en Juridische Zaken die belast zijn met de beoordeling en doorgeleiding van exploten.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/ afdeling Bureau Management Ondersteuning (DB/BMO) belast met de ontvangst van exploten.
 • Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Personeel & Organisatie (DB/P&O) belast met de doorgeleiding van loonbeslagen naar P-Direkt team loonbeslag (ministerie BZK).
 • Team loonbeslag P-Direkt (ministerie BZK) belast met de uitvoering van loonbeslagen.
 • Medewerkers belast met de uitvoering van derdenbeslagen bij dienstonderdelen van de ministeries van EZK en LNV waar de beslagen door directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) naar worden doorgeleid.
 • Medewerkers van directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) belast met de behandeling van dagvaardingen.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering/ afdeling Functioneel Beheer en Regie belast met het functioneel beheer DoMuS
 • DICTU technisch beheer DoMuS

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke ministers van de ministeries van EZK en LNV hebben deze verantwoordelijkheid gemandateerd aan de gezamenlijke directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).