Sanctioneren

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Sanctioneren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doel:

Op basis van geconstateerde overtredingen, vastgesteld beleid en de wet bepalen of een sanctie zal worden opgelegd.
Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Overtreders van de Telecommunicatiewet, de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten, de Metrologiewet en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:20).

  • Gegevens: N.A.W. gegevens, zoals naam, geboortedatum, geboortegemeente. Zo nodig Financiële draagkracht gegevens.
  • Verzameldoel: De gegevens worden gebruikt bij geconstateerde overtredingen op basis van de Telecommunicatiewet, de Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten, de Metrologiewet en de Algemene wet bestuursrecht, om te bepalen of er sprake is van (herhaalde) overtreding en of een sanctie zou worden opgelegd.
  • Bewaartermijn: 10 jaar op basis van de wettelijke grondslag voor de bewaartermijn Archiefwet en Rijksarchief inspectie.
  • Bron: Gemeentelijke Basis Administratie, De Dienst voor het kadaster en openbare registers in Nederland, Kamer van Koophandel en Woningstichtingen.
  • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
    Gevolgen bij het niet aanleveren: Bij het niet aanleveren van de gevraagde gegevens kunnen deze worden gevorderd op basis van de Telecommunicatiewet en/of de Algemene wet bestuursrecht. Bij niet aanleveren van de gevorderde gegevens bestaat de mogelijkheid tot oplegging van een sanctie in de vorm van een boete of last onder dwangsom.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

  • Medewerkers ATS belast met het sanctioneren.
  • Interne medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering (Finance en Archief).

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Bezoekadres

Emmasingel 1
9726AH GRONINGEN
NEDERLAND

Postadres

Postbus 450
9700AL GRONINGEN
NEDERLAND