Toezichthouden op subsidieverlening SDE+

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Toezichthouden op subsidieverlening SDE+ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking tot duurzame energie (SDE+) (Besluit SDE+ http://wetten.overheid.nl/BWBR0022735/2017-10-21)
  Wettelijke verplichting
 • Toezicht houden op de afhandeling van aan RVO gemelde onregelmatigheden die betrekking hebben op het SDE+. (Besluit SDE+ http://wetten.overheid.nl/BWBR0022735/2017-10-21)
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Aanvragers/ontvangers van subsidie

 • Gegevens: Naam, adres, locatie, gegevens betrekking tot de aangevraagde subsidie, redenen voor eventuele afwijzing.
 • Verzameldoel: Toezicht houden op de afhandeling van aan RVO gemelde onregelmatigheden lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Toezicht houden op de uitvoering van subsidieregelingen met betrekking.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 1 jaar
 • Bron: RVO ontvangt de aanvragen en deelt deze gegevens met ons indien nodig.
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Voorwaarde van de subsidie.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK, Directoraat Generaal (DG) Klimaat en Energie (K&E) Directie Elektriciteit (DE) belast zijn met de toezichthouden op subsidieverlening SDE+
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) die betrokken zijn bij beoordeling van de subsidieverlening.
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) afdeling Financiële Diensten en Administratie (FDA).
 • Ministerie van EZK/LNV, Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer en Regie (FB&R) team Documentmanagement (DM), belast met het functioneel beheer van DoMuS.
 • DICTU voor het technisch beheer van DoMuS.
 • Ministerie EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Functioneel Beheer & Regie (FB&R), team eBS belast met het functionele beheer van eBS.
 • DICTU belast met het technisch beheer van eBS.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur-generaal van Klimaat en Energie

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND