Verzoeken op grond van Algemene verordening gegevensbescherming

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Verzoeken op grond van Algemene verordening gegevensbescherming in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen op grond van de AVG.
  Wettelijke verplichting
 • Communiceren met de verzoeker
  Wettelijke verplichting
 • Coördineren en behandelen van verzoeken
  Wettelijke verplichting
 • Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking tot gevolg hebben (bv. overzicht verwerkingen, verwijdering, rectificatie etc.)
  Wettelijke verplichting
 • Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten kerndepartement van het ministerie EZK/LNV maar binnen het ministerie EZK/LNV concern (zoals RvO, NvWA, NCG, AT, SodM, CPB, ACM, NEa)
  Wettelijke verplichting
 • Interdepartementale coördinatie en afstemming van afhandeling verzoeken
  Taak van algemeen belang
 • Op de hoogte stellen van een derde met wie persoonsgegevens gedeeld zijn in het geval een verzoek ter effectuering van rechten betrokkene (gedeeltelijk) wordt toegewezen
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Indieners van een verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Coordineren en behandelen van verzoeken. Communiceren met de verzoeker. Verzoek doorsturen naar andere verwerkingsverantwoordelijke buiten het kerndepartement. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Zie doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandeling klacht eea conform selectielijst voor archief bescheiden van het ministerie van EZK/LNV en taakvoorgangers vanaf 2000. Vastgesteld inde Staatscourant Nr 44941 Gepubliceerd 9 aug 2018
 • Bron: Betrokkene
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: afhandeling verzoeken is niet mogelijk zonder gegevens betrokkene (zie AVG).

Personen die voorkomen in een document dat verstrekt wordt naar aanleiding van een verzoek

 • Gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsgegevens
 • Verzameldoel: Coordineren en behandelen van verzoeken Gedeeltelijke of gehele toewijzing van een verzoek kan een gegevensverwerking betekenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen. Tijdig uitvoering geven aan de verzoeken ter effectuering van de rechten van betrokkenen. Lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
 • Bewaartermijn: 10 jaar na afhandeling klacht eea conform selectielijst voor archief bescheiden van het ministerie van EZK/LNV en taakvoorgangers vanaf 2000. Vastgesteld in de Staatscourant Nr 44941 Gepubliceerd 9 aug 2018
 • Bron: Gegevens kunnen ook door derden zijn aangeleverd.
 • Betrokkenen waren niet verplicht deze gegevens aan te leveren.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Centrale coördinator AVG bij Directie Wetgeving en Juridische Zaken en de decentrale privacy coördinatoren/contactpersonen privacy bij de dienstonderdelen binnen het ministerie EZK/LNV.
 • Behandelaren van verzoeken op grond van AVG binnen alle dienstonderdelen van het ministerie EZK/LNV en de juridisch adviseurs van directie Wetgeving en Juridische Zaken.
 • Directie Communicatie wordt bij media/politiek gevoelige verzoeken geïnformeerd.
 • Ministerie EZK/LNV belast met accorderen beslissing op verzoek.
 • Directie Bedrijfsvoering/onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting/team Digitale Informatievoorziening belast met het zoeken van documenten ten behoeve van overzicht gegevensverwerkingen.
 • In voorkomende gevallen bij advisering de functionaris gegevensbescherming van ministerie EZK/LNV.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering afdeling Functioneel Beheer & Regie Team Documentmanagement voor het functioneel beheer van Document Management Systeem (DoMuS)
 • DICTU technisch beheer Document Management Systeem (DoMuS)

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De coördinatie van een verzoek ter effectuering van de rechten van de etrokkene op grond van de AVG ligt bij Directie WJZ als centrale coördinator voor de ministeries van EZK en LNV en de decentrale coördinatoren privacy/privacy contactpersonen bij de dienstonderdelen. De behandeling van een verzoek ligt bij de dienstonderdelen, inhoudelijk vindt afstemming met Directie WJZ plaats. Het betreffende hoofd van dienst is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Referentie

Verwerkingsnummer: M8097
Type: Primair