Handhaving, uitvoering en verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Hier vindt u een beschrijving van gegevensverwerking Handhaving, uitvoering en verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), met als doelen:

 • Onderzoeken van de beloning van medewerkers van EZK/LNV die mogelijk boven de norm voor topinkomens uitkomen ter uitvoering van de WNT.
  Wettelijke verplichting. -
 • Beoordelen WNT-dossier en adviseren/beslissen over handhaving.
  Wettelijke verplichting. -
 • Uitvoeren handhaving WNT-dossier.
  Wettelijke verplichting. -
 • Openbaarmaking WNT gegevens in WNT-Jaarverslag ter uitvoering van paragraaf 4 WNT
  Wettelijke verplichting. -
 • Doorgeven gegevens aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) volgens de WNT
  Wettelijke verplichting

Betrokkene en gegevens

Van wie worden welke gegevens verwerkt en wat is het doel hiervan.

Medewerkers van het ministerie van EZK/LNV

 • Gegevens: naam, gegevens omtrent de beloning en vergoedingen, analyse van die gegevens, advies omtrent handhaving
 • Verzameldoel: Onderzoeken van de beloning van medewerkers van EZK/LNV die mogelijk boven de norm voor topinkomens uitkomen ter uitvoering van de WNT.
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: DB P&C en P-Direkt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan reputatieschade oplopen omdat een te hoog inkomen niet is gerapporteerd.
 • Gegevens: naam, gegevens omtrent de beloning en vergoedingen, functie, duur en omvang dienstverband
 • Verzameldoel: Openbaarmaking WNT gegevens ter uitvoering van paragraaf 4 WNT
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: DB P&C en P Direkt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan reputatieschade oplopen omdat een te hoog inkomen niet is gerapporteerd en er niet volgens de wet wordt gehandeld.

Topfunctionarissen zoals bedoeld in art 1.1.b sub 1 WNT die onder het ministerie van EZK/LNV vallen

 • Gegevens: naam, gegevens omtrent de beloning en vergoedingen, functie, duur en omvang dienstverband
 • Verzameldoel: Openbaarmaking WNT gegevens in WNT-Jaarverslag ter uitvoering van paragraaf 4 WNT
 • Bewaartermijn: Minimaal 10 jaar bewaard en daarna gearchiveerd op een wijze waarop de gegevens raadpleegbaar zijn. Het proces daarna wordt beoordeeld door de verantwoordelijke.
 • Bron: DB P&C en P Direkt
 • Betrokkenen waren verplicht deze gegevens aan te leveren.
  Gevolgen bij het niet aanleveren: Betrokkene kan reputatieschade oplopen omdat een te hoog inkomen niet is gerapporteerd en er niet volgens de wet wordt gehandeld.

Automatische besluitvorming

Er is geen sprake van besluitvorming over persoonsgegevens op basis van automatisch verwerkte gegevens.

Ontvangers

Gegevens worden verstrekt aan onderstaande 'ontvangers'.

 • Ministerie van EZK/LNV Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) belast met verantwoording in het WNT-Jaarverslag voor EZK/LNV
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) Afdeling Planning & Control (P&C) belast met het samenstellen van gegevens ten behoeve van een WNT-dossier.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ) belast met een adviserende rol mbt een WNT-dossier
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Personeel & Organisatie (P&O) betrokken bij de indiensttreding en inhuur van medewerkers en/of de beëindiging van een dienstverband.
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) belast met toezicht en handhaving WNT.
 • Ministerie van EZK/LNV Directie Bedrijfsvoering (DB) afdeling Informatiemanagement Facilitair en Huisvesting (IFH) Inkoopplein betrokken bij de indiensttreding en inhuur van medewerkers en/of de beëindiging van een dienstverband.

Doorgifte buiten EU

Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

 

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Bureau Bestuursraad

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Financieel-Economische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verantwoordelijke

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze de directeur Wetgeving en Juridische Zaken

Bezoekadres

Bezuidenhoutseweg 73
2594AC DEN HAAG
NEDERLAND

Postadres

Postbus 20401
2500EK DEN HAAG
NEDERLAND

Verdeling verantwoordelijkheid

De afdeling Bureau Bestuursraad (BBR): is verantwoordelijk voor contact met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) i.v.m. handhaven van de WNT. De afdeling Financieel, Economische Zaken (FEZ) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WNT. De afdeling Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) komt in beeld als er moet worden gehandhaafd.